Zapraszamy uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie literackim ph. “List odnaleziony po latach” organizowanym z okazji Tygodnia Pisania Listów (9 – 15.10.2015 r.). Przedmiotem konkursu jest napisanie listu o dowolnej tematyce, oddającej charakter czasów, z których pochodzi korespondencja.

Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji,
– przypomnienie formy i znaczenia listu,
– zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi
pisemnej,
– rozbudzanie wyobraźni.

Założenia konkursu:
– każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list prywatny lub oficjalny,
– tematem listu ma być opisanie relacji ludzi, żyjących w danych czasach z uwzględnieniem tła historycznego,
– praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4,
– list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane),
– przy ocenie listu istotne także będzie:
• poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby,
• pomysł na formę listu oddającą charakter danych czasów (np. zwój, pieczęć, znaczek, faktura i kolor papieru oznaki upływu czasu itp.),
• zastosowanie zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla danych czasów,
– w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna).

Organizacja konkursu:
– prace należy złożyć do dnia 17 października 2015 r. w Oddziale dla Dzieci MBP,
przy ul. 3 Maja 6A w Łomży,
– oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora,
– podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 29 października 2015 r., o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału dla Dzieci, przy ul. 3 Maja 6A,
– dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy,
– nagrodzone listy zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Łomży, a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci.
Szczegółowy regulamin oraz oświadczenie rodzica do pobrania: Regulamin i oświadczenie rodzica
Serdecznie zapraszamy!

Skip to content