ODDZIAŁ DLA DZIECI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY

zaprasza uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego

do udziału w konkursie literackim w ramach Tygodnia Pisania Listów 9-15 października

List do „przyszłego Ja”

Cele konkursu:

– uczenie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami

– zainteresowanie tradycyjną formą korespondencji

– przypomnienie formy i znaczenia listu

– rozbudzanie wyobraźni.

Założenia konkursu:

– uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do siebie za 10 i więcej lat, w którym opisuje siebie, swoje osiągnięcia, system wartości, otaczającą rzeczywistość oraz swoje marzenia, plany na przyszłość i oczekiwania względem siebie.

– praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4

– list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane)

– przy ocenie listu istotne będzie również:

  • poprawne zaadresowanie listu
  • pomysł na przechowanie listu

– do listu powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona i podpisana przez autora oraz rodzica
lub opiekuna prawnego (listy bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane).

Organizacja konkursu:

– prace należy złożyć do dnia 17 października 2020 r. w Oddziale dla Dzieci MBP, przy ul. 3 Maja 6A
w Łomży

– oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora

– podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Oddziału
dla Dzieci, przy ul. 3 Maja 6A w Łomży

– dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy

– nagrodzone listy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bibliotekadladzieci.pl, a wszystkie
zgłoszone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci.

   Każdy z uczestników będzie miał możliwość odebrania listu i przechowania go dla siebie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 86 216-54-08.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO LIST DO …

Skip to content